×

DDL - CREATE,ALTER,DROP در SQL Server

فصل بیست و یکم :

DDL - CREATE,ALTER,DROP

Data Definition Language

ایجاد ، انجام تغییر و حذف آبجکتها .(و نه دیتا)
ساخت جدول
CREATE TABLE Persons
(
PersonID int,
LastName nvarchar(255),
FirstName nvarchar(255),
Address nvarchar(255),
City nvarchar(255)
);

تغییر در جدول

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype
ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN column_name datatype
ALTER TABLE Persons
ADD PRIMARY KEY (P_Id)

حذف جدول

DROP TABLE table_name

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name


جدول موقت ، Temporary Table

هنگامی که می خواهید دیتایی در جداول اس کیوال سرور بطور دائم ذخیره نشود
یا ممکن است دیتای محاسباتی داشته باشید و بخواهید بطور موقت انها را ذخیره کنید . از جداول موقت استفاده میشود .

SQL Session

وقوع تعامل کاربر با پایگاه داده از طریق دستورات اس کیو ال می باشد .
هنگامی که یک کاربر به پایگاه داده متصل میشود (از طریق management studio و یا یک application) یک session برقرار میگردد . در ضمن این sql session کاربر می تواند دستورات tsql را اجرا نماید ، ساختار بانک اطلاعاتی ، جداول و سایر آبجکت ها را تغییر دهد یا اطلاعات جداول را دستکاری نماید .
هربار که یک پنجره new Query را باز میکنید در واقع یک session جدید ایجاد می شود و با بستن آن این session بسته خواهد شد.

CREATE TABLE #teststudent
(
ID int primary key,
FirstName nvarchar(50),
LastName nvarchar(50)
)
insert into #teststudent
values(1,N'رضا',N'احمدی'),(2,N'محمد',N'احمدی'),(3,N'وحید',N'احمدی')

select * from #teststudent

drop table #teststudent

همه نویسنده هایی که بیش از یک کتاب دارند را حذف نمایید.
create table #x
(
au_id varchar(11)
)

insert into #x
select au_id from titleauthor group by au_id
having count(title_id)>1
delete from titleauthor where au_id in (select au_id from #x)
delete from authors where au_id in (select au_id from #x)
drop table #x

# با اسکپ لوکال
## با اسکپ گلوبالمفاهیم و موضوعات این فصل عبارتند از :

  • DDL - Data Definition Language

  • CREATE

  • ALTER

  • DROP

  • TEMP TABLE

vatantop
نظرات و سوالات درج سوال/ نظر