×

Useful Functions در SQLite

فصل چهلم :

Useful Functions در SQLite

SQLite تعداد زیادی تابع مفید داخلی دارد که از انها می توان برای پردازش رشته ها و یا اعداد استفاده نمود که همگی case-insenseive هستند. یعنی فرقی ندارد که تابع را با حروف بزرگ بنویسیم و یا با حروف کوچک انگلیسی.

تابع و توضیح
SQLite COUNT Function
جهت محاسبه کردن تعداد رکورد های یک جدول
SQLite MAX Function
برای محاسبه بیشترین مقدار یک ستون .
SQLite MIN Function
برای محاسبه کردن کمترین مقدار یک ستون .
SQLite AVG Function
برای محاسبه کردن میانگین مقادیر یک ستون .
SQLite SUM Function
برای محاسبه کردن مجموع مقادیر یک ستون .
SQLite RANDOM Function
این تابع مقداری INTEGER و تصادفی بین : -9223372036854775808 تا +9223372036854775807 را باز میگرداند.
SQLite ABS Function
مدار یک سون را بدون در نظر گرفتن علامت + و – آن باز میگرداند (همان قدر مطلق در ریاضی)
SQLite UPPER Function
تمامی کاراکتر های یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل میکند.
SQLite LOWER Function
تمامی کاراکتر های یک رشته را به حروف کوچک تبدیل میکند.
SQLite LENGTH Function
طول یک رشته را باز میگرداند
SQLite sqlite_version Function
نسخه SQLite را باز میگرداند.

دوباره باز گردیم به جدول COMPANY که دارای رکورد های ذیل است:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

                    

sqlite> SELECT count(*) FROM COMPANY;
count(*)
----------
7

تعداد رکورد های جدول COMPANY را برگردان .
sqlite> SELECT max(salary) FROM COMPANY;
max(salary)
-----------
85000.0

بیشترین مقدار salary در این جدول چه مقداریست ؟
sqlite> SELECT min(salary) FROM COMPANY;
min(salary)
-----------
10000.0

کمترین مقدار salary در این جدول چه مقداریست ؟
sqlite> SELECT avg(salary) FROM COMPANY;
avg(salary)
----------------
37142.8571428572

میانگین salary های رکورد های جدول را محاسبه کن
sqlite> SELECT sum(salary) FROM COMPANY;
sum(salary)
-----------
260000.0

مجموع salary های رکورد های جدول را محاسبه کن
sqlite> SELECT abs(5), abs(-15), abs(NULL), abs(0), abs("ABC"); 
abs(5) abs(-15) abs(NULL) abs(0) abs("ABC") ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 5 15 0 0.0

نمایش قدر مطلق مقادیر . دقت کنید که وقتی یه رشته "ABC" را به این تابع میفرستیم 0 برمیگرداند.

sqlite> SELECT upper(name) FROM COMPANY; 
upper(name) ----------- PAUL ALLEN TEDDY MARK DAVID KIM JAMES

نامهای افراد موجود در جدول COMPANY را با حروف بزرگ لیست کن.
sqlite> SELECT lower(name) FROM COMPANY; 
lower(name) ----------- paul allen teddy mark david kim james

نامهای افراد موجود در جدول COMPANY را با حروف کوچک لیست کن.
sqlite> SELECT name, length(name) FROM COMPANY; 
NAME length(name) ---------- ------------ Paul 4 Allen 5 Teddy 5 Mark 4 David 5 Kim 3 James 5

نام و طول نام هر فرد را لیست کن.
sqlite> SELECT sqlite_version() AS 'SQLite Version'; 
SQLite Version -------------- 3.6.20

نسخه SQLite را باز گردان.

سخن پایانی
دراین کتاب اندکی از دستورات و امکانات SQLite رو مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین اگر مطالب را بادقت خوانده باشید و تمرین ها حتما حتما و باز هم حتما ، خودتان انجام داده باشید الان در وضعیتی هستید که می توانید بقیه راه را خودتان بپیمایید. نکته مهم اینکه دانستن فرمت و الگو ی دستورات به این معنی نیست که شما اس کیو ال بلد هستید ، اینها همانند چهار عمل اصلی در ریاضی هستند. حال اگر بتوانید با این دستورات و به بهینه ترین روش ممکن اطلاعات را ذخیره و بازیابی کنید ، اگر بتوانید دیتابیس طراحی کنید ،
انوقت میشود گفت که قدری اس کیو ال می دانید .
اینکه جداول را چگونه طراحی کنیم و اطلاعات را به چه شکلی بشکنیم و بصورتی نرمال در جداول ذخیره کنیم و بعد چطور کوئری بنویسیم که سریع و بهینه اجرا شود دقیقا همانند حال مسائل ریاضیست. احتیاج به تمرین ، تحقیق و انجام کار واقعی دارد. برای خود سناریو هایی را طراحی کنید و آنها را با سلکت بنویسید و دائم تمرین کنید. اینها قدرت تفکر اس کیو الی و توان سلکت نویسی شما را افزایش میدهند و وقتی این توانایی بسیار با ارزش در شما ایجاد شد . فرقی بین SQLite و Microsoft SQL SERVER و MySQL برای شما وجود نخواهد داشت تنها اندکی دستورات خاص و الگو های اختصاصی هر کدام را بایستی فرا بگیرید .
مفاهیم و موضوعات این فصل عبارتند از :

 • Useful Functions در SQLite

vatantop
نظرات و سوالات درج سوال/ نظر