×

VIEWS در SQLite

فصل سی و دوم :

VIEWS در SQLite

یک view یکسری دستورات SQLite است که تحت نامی ذخیره شده اند. یک view می تواند از یک و یا چند جدول ساخته شود . در واقع view جدولیست مجازی که ستونهای ان توسط سلکت ما ساخته می شوند.
View ها در SQLite فقط خواندنی (Read-only) هستند یعنی داخل یک view ما نمی توانیم INSERT , UPDATE و یا DELETE داشته باشیم .
جهت ساخت View از الگوی ذیل استفاده میشود:
CREATE [TEMP | TEMPORARY] VIEW view_name AS
SELECT column1, column2.....
FROM table_name
WHERE [condition];

حالا برگردیم بروی جدول COMPANY و یک view بروی ان بسازیم:
sqlite> CREATE VIEW COMPANY_VIEW AS
SELECT ID, NAME, AGE
FROM COMPANY;

حالا می توانیم با آن view مثل یک جدول رفتار کنیم و بروی ان سلکت بزنیم
sqlite> SELECT * FROM COMPANY_VIEW;
و نتیجه

ID     NAME    AGE
---------- ---------- ----------
1      Paul    32
2      Allen    25
3      Teddy    23
4      Mark    25
5      David    27
6      Kim     22
7      James    24

                    

جهت حذف View از دستور DROP استفاد میشود .مثل تمامی اشیائ دیتابیس
sqlite> DROP VIEW view_name;
نکته جالب ان است که ما برای View ها هم می توانیم تریگر ایجاد کنیم. تحقیق کنید ببینید چطور میشه اینکار رو کرد ؟ و اصلا این کار چه فایده ایی دارد .


مفاهیم و موضوعات این فصل عبارتند از :

 • VIEWS در SQLite

vatantop
نظرات و سوالات درج سوال/ نظر