×

UNION در SQLite

فصل بیست و پنجم :

UNION در SQLite

این اپراتور جهت ترکیب نتایج 2 و یا چند سلکت بکار میرود بدون اینکه در نتیجه رکوردی تکراری مشاهده شود
برای استفاده از union بایستی تمامی سلکت ها تعداد ستون برابر داشته باشند و دیتاتایپ ستونها یکی باشد و ترتیب ستونها هم در تمامی سلکت ها یکی باشد. اما یکی بودن طول دیتای انها الزامی نیست

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

UNION

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

جدول COMPANY

sqlite> select * from COMPANY; 
ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- -------------------- ---------- ---------- ---------- 1 Paul 32 California 20000.0 2 Allen 25 Texas 15000.0 3 Teddy 23 Norway 20000.0 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0 5 David 27 Texas 85000.0 6 Kim 22 South-Hall 45000.0 7 James 24 Houston 10000.0

حالا جدول DEPARTMENT
ID     DEPT         EMP_ID
---------- -------------------- ----------
1      IT Billing      1
2      Engineering      2
3      Finance        7
4      Engineering      3
5      Finance        4
6      Engineering      5
7      Finance        6

                     

حالا مجموعه دستورات ذیل را اجرا کنید
sqlite> SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY INNER JOIN DEPARTMENT
ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID
UNION
SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY LEFT OUTER JOIN DEPARTMENT
ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID;

EMP_ID   NAME         DEPT
---------- -------------------- ----------
1      Paul         IT Billing
2      Allen         Engineerin
3      Teddy         Engineerin
4      Mark         Finance
5      David         Engineerin
6      Kim          Finance
7      James         Finance

 

UNION ALL

همانند union است با این تفاوت که رکورد های تکراری راهم در نتیجه می آورد.
SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

UNION ALL

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

مثال :
sqlite> SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY INNER JOIN DEPARTMENT
ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID
UNION ALL
SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY LEFT OUTER JOIN DEPARTMENT
ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID;

و نتیجه :

EMP_ID   NAME         DEPT
---------- -------------------- ----------
1      Paul         IT Billing
2      Allen         Engineerin
3      Teddy         Engineerin
4      Mark         Finance
5      David         Engineerin
6      Kim          Finance
7      James         Finance
1      Paul         IT Billing
2      Allen         Engineerin
3      Teddy         Engineerin
4      Mark         Finance
5      David         Engineerin
6      Kim          Finance
7      James         Finance


  

نتایج union و union all را با هم مقایسه کنید.


مفاهیم و موضوعات این فصل عبارتند از :

 • UNION در SQLite

 • UNION ALL در SQLite

vatantop
نظرات و سوالات درج سوال/ نظر