×

اپراتور های OR و AND در SQLite

فصل چهاردهم :

اپراتور های OR و AND در SQLite

از این و اپراتور برای ترکیب شروط در هنگام فیلترینگ رکورد ها استفاده میشود . فرض کنید می خواهید رکورد هایی را در نتیجه سلکت ببینید که بیش از یک شرط در مورد انها صدق کند در این هنگام این دو اپراتور بکار می آیند.
مثال : سلکتی بنویسید که رکورد هایی از جدول COMPANY را لیست کند که در آنها فیلد AGE حد اقل برابر با 25 و SALARY انهاحد اقل برابر با 65000 باشد.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE >= 25 AND SALARY >= 65000; 
ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0 5 David 27 Texas 85000.0

همانطور که مشاهده میکینم در نتیجه ، رکورد هایی مشاهده میشوند که هم AGE >= 25 باشد و هم SALARY >= 65000 یعنی هر دو شرط باید در یک رکورد صدق کند تا در نتیجه سلکت ما مشاهده شود.

حالا سلکتی بنویسید که رکورد هایی را لیست کند که یا Age انها حد اقل 25 باشند و یا Salary انها حد اقل برابر با 65000 باشد :

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE >= 25 OR SALARY >= 65000; 
ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 1 Paul 32 California 20000.0 2 Allen 25 Texas 15000.0 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0 5 David 27 Texas 85000.0

همانطور که مشاهده می کنید در اپراتور OR اگر تنها یک شرط صدق کند کل عبارت نتیجه اش true خواهد بود و آن رکورد در نتایج ما مشاهده میشود.


مفاهیم و موضوعات این فصل عبارتند از :

  • اپراتور های OR و AND در SQLite

vatantop
نظرات و سوالات درج سوال/ نظر