×

Where Clause در SQLite

فصل سیزدهم :

Where Clause در SQLite

هنگامی که می خواهیم شروطی را مشخص کنیم که براساس آنها اطلاعات از یک و یا چند جدول واکشی شوند از Where استفاده میکینم.اگر نتیجه ارزیابی شروط در Where برابر با true شود ، پس آن رکورد ها در نتیجه سلکت ما مشاهده خواهند شد.

هنگامی که می خواهیم شروطی را مشخص کنیم که براساس آنها اطلاعات از یک و یا چند جدول واکشی شوند از Where استفاده میکینم.اگر نتیجه ارزیابی شروط در Where برابر با true شود ، پس آن رکورد ها در نتیجه سلکت ما مشاهده خواهند شد.
باز برگردیم به ساختار کلی دستور سلکت SELECT column1, column2, columnN
FROM table_name
WHERE [condition]

شما تمامی آن چیزی را که در اپراتورهای مقایسه ایی ، منطقی فراگرفتید می توانید در Where استفاده کنید.

دوباره به جدول COMPANY باز میگردیم :

 ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

                  

سلکتی بنویسید که از رکورد های جدول COMPANY آنهایی را که Age آنها حداقل 25 باشد و مقدار درامد آنها حد اقل 65000 است را نمایش دهد :

 sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE >= 25 AND SALARY >= 65000; 
ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0 5 David 27 Texas 85000.0

سلکتی بنویسید که از رکورد های جدول COMPANY آنهایی را که Age آنها حداقل 25 باشد یا مقدار درامد آنها حد اقل 65000 است را نمایش دهد :

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE >= 25 OR SALARY >= 65000; 
ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 1 Paul 32 California 20000.0 2 Allen 25 Texas 15000.0 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0 5 David 27 Texas 85000.0

سلکتی بنویسید که از رکورد های جدول COMPANY آنهایی را که Age آنها Null نباشد را مشخص کند. (تعریف Null را دوباره ببینید)

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE IS NOT NULL; 
ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 1 Paul 32 California 20000.0 2 Allen 25 Texas 15000.0 3 Teddy 23 Norway 20000.0 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0 5 David 27 Texas 85000.0 6 Kim 22 South-Hall 45000.0 7 James 24 Houston 10000.0

سلکتی بنویسید که از رکورد های جدول COMPANY آنهایی را که نامشان با دوکلمه Ki شروع شود را لیست کند (مهم نیست بقیه حروف اسمشان چه باشد)

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE NAME LIKE 'Ki%'; 
ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 6 Kim 22 South-Hall 45000.0

و یا

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE NAME GLOB 'Ki*'; 
ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 6 Kim 22 South-Hall 45000.0

سلکتی بنویسید که از رکورد های جدول COMPANY آنهایی را که Age انها 25 یا 27 است را لیست کند

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE IN ( 25, 27 ); 
ID NAME AGE ADDRESS SALARY ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 2 Allen 25 Texas 15000.0 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0 5 David 27 Texas 85000.0

سلکتی بنویسید که از رکورد های جدول COMPANY آنهایی را که Age انها 25 یا 27 نیست را لیست کند

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE NOT IN ( 25, 27 );
ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

  

مفاهیم و موضوعات این فصل عبارتند از :

 • Where Clause در SQLite

vatantop
نظرات و سوالات درج سوال/ نظر