×

Expressions در SQLite

فصل دوازدهم :

Expressions در SQLite

Expression   به معنی عبارت و یا دستور در فارسی ترجمه میشود ولیکن هیچکدام از این معادل ها شفاف و گویا نیستند بنابراین اگر همان expression (بخوانید اکسپرشن) بگوییم گویا تر است.
expression ترکیبی از یک یا چند مقدار ، اپراتور و یا تابع است که ارزیابی میشود تا یک مقدار بدست آید. expression ها را همانند فرمول هایی ببنید که به زبان sql نوشته میشوند و از انها برای واکشی تعدادی رکورد استفاه میکینم . الگوی کلی دستور سلکت را به خاطر بیاورید: SELECT column1, column2, columnN
FROM table_name
WHERE [CONDITION | EXPRESSION];

در SQLite انواع مختلفی expression وجود دارند که عباتند از :

Boolean Expressions

دراین نوع Expressions دیتا بر اساس تطابق یک مقدار واکشی (fetch ) می شود. SELECT column1, column2, columnN
FROM table_name
WHERE SINGLE VALUE MATCHTING EXPRESSION;

برگردیم به جدول COMPANY

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE SALARY = 10000;
ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
4      James    24     Houston  10000.0

                    

ما یک عبارت Boolean داریم که اگر درمورد رکوردی از جدول صدق کرد آن رکورد در نتایج سلکت ما ظاهر میشود

Numberic Expressions

از این expression ها برای انجام محاسبات ریاضی در سلکت ها استفاده میشود.

sqlite> SELECT (15 + 6) AS ADDITION
ADDITION = 21

                   

دو مقدار را باهم جمع کرده و به آن نام مستعاری اختصاص میدهد

Date Expressions

این expression مقدار تاریخ و زمان کنونی سیستم را بر میگرداند

sqlite> SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
CURRENT_TIMESTAMP = 2013-03-17 10:43:35

                      


مفاهیم و موضوعات این فصل عبارتند از :

 • Expressions در SQLite

 • Boolean Expressions

 • Numberic Expressions

 • Date Expressions

vatantop
نظرات و سوالات درج سوال/ نظر