×

SELECT در SQLite

فصل دهم :

SELECT در SQLite

در بیان اهمیت Select همین بس که هنگامی شما برنامه نویس SQL خوبی هستید که Select نویس خوبی باشید رکورد هایی را در جدولمان درج کردیم ، بعضی را بروز رسانی کردیم وو تغیرر دادم و بعضی را حذف کردیم. خوب حالا چطور محتویات جدول را ببینیم . چطور یکسری رکورد را از یک و یا چند جدول فراخوانی یا واکشی کنیم . اینجاست که Select وارد قصه ما میشود. الگوی کلی Select بشکل ذیل است :

SELECT column1, column2, columnN FROM table_name;

اینطوری بخوانید : سلکت کن ستونهای 1و2وn را از تمامی رکورد های جدول table_name .
حالا چرا تمامی رکورد ها ؟ چون شرطی را هنوز برای ان مشخص نکرده ایم.

SELECT * FROM table_name;

حال فرض کنید جدول COMPANY دارای رکورد های ذیل باشد :

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY 
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
                  
SELECT * FROM COMPANY;

تمامی ستون ها و سطر های جدول COMPANY که در فصول قبل ساخته ایم را نمایش میدهد حال اگرر بخواهیم در لیست نمایش داده شده نام ستون بعنوان هدر بیاید . از عبارات ذیل استفاده میکینم:

sqlite>.header on
sqlite>.mode column
sqlite> SELECT * FROM COMPANY;
ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY 
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
                  

حال اگر بخواهیم تنها ستون های خاصی از این جدول را در نتایج نمایش دهیم :
sqlite> SELECT ID, NAME, SALARY FROM COMPANY;

ID     NAME    SALARY
---------- ---------- ----------
1      Paul    20000.0
2      Allen    15000.0
3      Teddy    20000.0
4      Mark    65000.0
5      David    85000.0
6      Kim     45000.0
7      James    10000.0

                   

اگر بخواهیم برای هر سون نمایش داده شده عرض آن را تنظیم کنیم :
sqlite>.width 10, 20, 10
sqlite>SELECT * FROM COMPANY;

یعنی عرض ستون اول به اندازه 10 ستون و دومی 20 ستون و ... باشد.


ID     NAME         AGE     ADDRESS   SALARY
---------- -------------------- ---------- ---------- ----------
1      Paul         32     California 20000.0
2      Allen         25     Texas    15000.0
3      Teddy         23     Norway   20000.0
4      Mark         25     Rich-Mond  65000.0
5      David         27     Texas    85000.0
6      Kim          22     South-Hall 45000.0
7      James         24     Houston   10000.0
                    

نکته : دات کامند ها تنها در خط فرمان SQLite کار میکنند ، حال اگر بخواهیم از طریق یه نرم افزار با SQLite کار کنیم و بخواهیم لیست تمامی جداول موجود در دیتابیس را استخراج کنیم :
sqlite> SELECT tbl_name FROM sqlite_master WHERE type = 'table';
و اگر بخواهیم مشخصات ستونهای یک جدول را مشاهده کنیم :
sqlite> SELECT sql FROM sqlite_master WHERE type = 'table' AND tbl_name = 'COMPANY';

و با توجه به اینکه در مثال های قبل جدولی بنام COMPANY را در دیتابیس ساخته ایم ،نتیجه بشکل ذیل خواهد بود :
CREATE TABLE COMPANY(
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
NAME TEXT NOT NULL,
AGE INT NOT NULL,
ADDRESS CHAR(50),
SALARY REAL
)


مفاهیم و موضوعات این فصل عبارتند از :

 • SELECT

vatantop
نظرات و سوالات درج سوال/ نظر