×

Create & Drop Table در SQLite

فصل هشتم :

ایجاد و حذف جدول در SQLite

CREATE TABLE

از این دستور برای ایجاد یک جدول (Table) در یک دیتابیس استفاده می شود . در یک دیتابیس اطلاعات بصورت رکورد ها و یا همان سطر ها (row) ها در جدول ذخیره می شوند. فرض کنید می خواهیم دردیتابیس اطلاعات پرسنل شرکت را ذخیره کنیم . جدولی بنام Company می سازیم و اقلام اطلاعاتی همانند نام پرسنل و آدرس و درامد سالانه را بعنوان ستونهای آن جدول در نظر میگیریم. حال اطلاعات هر پرسنل در این جدول بصورت یک سطر (row) ذخیره می شود .

ساخت یک جدول شامل اختصاص نام به جدول و تعریف ستون های ان و مشخص نمودن دیتاتایپ هر کدام از ستون ها می شود . الگوی کلی برای ایجاد یک جدول بشکل ذیل می باشد :

CREATE TABLE database_name.table_name(
column1 datatype PRIMARY KEY(one or more columns),
column2 datatype,
column3 datatype,
.....
columnN datatype,
);


sqlite> CREATE TABLE COMPANY(
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
NAME TEXT NOT NULL,
AGE INT NOT NULL,
ADDRESS CHAR(50),
SALARY REAL
);

حالا ساخت جدولی دیگر :
sqlite> CREATE TABLE DEPARTMENT(
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
DEPT CHAR(50) NOT NULL,
EMP_ID INT NOT NULL
);

و حالا اگر بخواهیم لیست جداول موجود در یک دیتابیس را بدانیم :
sqlite>.tables
COMPANY DEPARTMENT

از دات کامند tables. استفاده میکنیم
اگر بخواهم ساختار یک جدول موجود را ببینیم از دات کامند   .schema [table name]   استفاده میکنیم

sqlite>.schema COMPANY
CREATE TABLE COMPANY(
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
NAME TEXT NOT NULL,
AGE INT NOT NULL,
ADDRESS CHAR(50),
SALARY REAL
);

DROP TABLE

از دستور DROP TABLE جهت حذف یک جدول از دیتابیس استفاده می شود . با حذف یک جدول تمامی اطلاعات و رکورد های درون آن ، ایندکس ها ، تریگر ها ، قید ها و مجوز های اختصاص داده شده به ان نیز حذف میشوند .الگوی کلی این دستور بصورت ذیل می باشد :
DROP TABLE database_name.table_name;
وارد کردن نام دیتابیس قبل از نام جدول الزامی نیست.
حالا که جدول company ما در قسمت قبلی دارای اطلاعات خاصی نیست می خواهیم انرا پاک کنیم.
اول لیست جداول موجود در دیتابیس را مشاهده میکینم .

sqlite>.tables
COMPANY test.COMPANY

و حالادستور حذف :
sqlite>DROP TABLE COMPANY;


مفاهیم و موضوعات این فصل عبارتند از :

  • SQLite CREATE TABLE

  • SQLite DROP TABLE

vatantop
نظرات و سوالات درج سوال/ نظر