×

دستورات در SQLite

فصل سوم :

دستورات در SQLite  (Commands)

در این فصل شما با برخی از دستورات پرکاربرد و ساده SQLite آشنا خواهید شد . این دستورات اصطلاحا SQLite dot commands خوانده می شوند که نبایستی با سمی کالن (;) پایان یابند.

در ابتدا مطابق آنچه در فصل قبل گفته شد sqlite3 را اجرا میکینم.

$sqlite3
SQLite version 3.3.6
Enter ".help" for instructions
sqlite>

برای نمایش لیست تمامی دات کامند ها (dot commands) دستور help. را اجرا کنید .

sqlite>.help

نتیجتا لیست دات کامند های مهم را خواهید دید که به شرح ذیل خواند بود :

دستور توضیحات
.backup ?DB? FILE Backup DB (default "main") to FILE
.bail ON|OFF Stop after hitting an error. Default OFF
.databases List names and files of attached databases
.dump ?TABLE? Dump the database in an SQL text format. If TABLE specified, only dump tables matching LIKE pattern TABLE.
.echo ON|OFF Turn command echo on or off
.exit Exit SQLite prompt
.explain ON|OFF Turn output mode suitable for EXPLAIN on or off. With no args, it turns EXPLAIN on.
.header(s) ON|OFF Turn display of headers on or off
.help Show this message
.import FILE TABLE Import data from FILE into TABLE
.indices ?TABLE? Show names of all indices. If TABLE specified, only show indices for tables matching LIKE pattern TABLE.
.load FILE ?ENTRY? Load an extension library
.log FILE|off Turn logging on or off. FILE can be stderr/stdout
.mode MODE Set output mode where MODE is one of:
• csv Comma-separated values
• column Left-aligned columns.
• html HTML table code
• insert SQL insert statements for TABLE
• line One value per line
• list Values delimited by .separator string
• tabs Tab-separated values
• tcl TCL list elements
.nullvalue STRING Print STRING in place of NULL values
.quit Exit SQLite prompt
.show Show the current values for various settings
.stats ON|OFF Turn stats on or off
.timeout MS Try opening locked tables for MS milliseconds
.width NUM NUM Set column widths for "column" mode
.timer ON|OFF Turn the CPU timer measurement on or off

حالا بیایید مثلا دستور .show را با هم بررسی کنیم . این دستور تنظیمات پیفشرض command prompt مربوط به SQLite را نمایش میدهد .

sqlite>.show
echo: off
explain: off
headers: off
mode: column
nullvalue: ""
output: stdout
separator: "|"
width:
sqlite>sqlite_master Table

در این جدول اطلاعات کلیدی مربوط به جداول دیتابیس شما نگهداری میشود و با دستور ذیل می توان ساختار آنرا دید
sqlite>.schema sqlite_master

و نتیجه : CREATE TABLE sqlite_master (
type text,
name text,
tbl_name text,
rootpage integer,
sql text
);


مفاهیم و موضوعات این فصل عبارتند از :

  • SQlite .Commands

vatantop
نظرات و سوالات درج سوال/ نظر